Uudis­koh­teet

Tar­joam­me kat­ta­vaa LVI -ura­koin­tia sekä uudis-, että sanee­raus­koh­tei­siin. Asiak­kai­tam­me ovat talo­yh­tiöt, yri­tyk­set ja kunnat.

Asia­kas­läh­töis­tä LVIA ura­koin­tia uudis- ja saneerauskohteisiin

  • LVI työt KVR urakkana
  • Käyt­tö­ve­si
  • Ilman­vaih­to
  • Ulko­puo­li­set viemärit
  • Raken­nusau­to­maa­tio
  • Läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät
  • Maa­läm­pö­jär­jes­tel­mät

Koke­muk­siem­me mukaan onnis­tu­neen LVI -ura­kan edel­ly­tyk­set ovat:

Ura­kan selon­te­ko- ja alku­vai­he: Tar­kis­te­taan han­ke­suun­ni­tel­mat ja kar­toi­te­taan lisä­töi­den ris­ki­pai­kat; näin toteu­tus­suun­nit­te­lu voi­daan teh­dä koko­nais­ta­lou­del­li­sin­ta rat­kai­sua etsien. Tar­vit­taes­sa sel­vi­te­tään lvi- ura­kan toteu­tuk­sen vai­ku­tuk­set tilo­jen käyttäjille.

Sovi­taan hank­keen aikai­set informaatiokäytännöt.

Töi­den aiheut­ta­mien hait­to­jen mini­moin­ti: mikä­li asia­kas käyt­tää tilo­ja ura­kan ajan, tulee LVI -töis­tä tule­vat hai­tat pitää mini­mis­sä. Toi­mi­val­la toteu­tus­suun­nit­te­lul­la hait­ta -aiko­ja voi­daan lyhen­tää merkittävästi.

Raken­nus- ja LVI-tek­nis­ten vaa­ti­mus­ten ja vai­ku­tus­ten koko­nais­val­tai­nen ymmärtäminen.

Toi­mi­va pro­jek­tin­hal­lin­ta ja pitä­vät aika­tau­lut.

Asen­nus­työ teh­dään laa­duk­kaas­ti hyvää raken­ta­mis­ta­paa ja lain­sää­dän­töä noudattaen.

Käyt­töön­o­ton jäl­kei­set teh­tä­vät: asiak­kaan kans­sa mää­ri­tel­lyl­lä tavalla.

LVI –rat­kai­su­jen tar­koi­tus on hel­pot­taa kiin­teis­tön käyt­töä ja asu­mis­ta tur­val­li­sel­la ja kes­tä­väl­lä taval­la. Tämä ei syn­ny pel­käs­tään tek­ni­siin yksi­tyis­koh­tiin kes­kit­ty­mäl­lä, vaan otta­mal­la huo­mioon kiin­teis­töä käyt­tä­vät ihmi­set. Tek­nis­ten rat­kai­su­jen on aina pal­vel­ta­va asiak­kaan tar­pei­ta ja tavoitteita.

Kun LVI –työt on teh­ty hyvin ja asen­nuk­sen laa­dus­ta on pidet­ty huol­ta mm. sisäis­ten tar­kis­tus­lis­to­jen avul­la, on help­po hoi­taa käyt­töön­o­ton jäl­kei­set teh­tä­vät ja näin var­mis­taa ura­kan onnis­tu­nut lopputulos.