Läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät isoi­hin ja pie­niin kiinteistöihin

 

Läm­pö­pum­put isoi­hin ja pie­niin kiinteistöihin

Toteu­tam­me suu­riin ja pie­niin kiin­teis­töi­hin läm­pö­pump­pu­jär­jes­tel­mien asen­nuk­sia. Toteu­tam­me maa­läm­pö, ilma­ve­si­läm­pö ja ilma­läm­pö­pump­pua­sen­nuk­set vas­tuul­li­ses­ti lakien ja ase­tus­ten mukaan.

Olem­me Tuke­sin kyl­mä­alan toi­min­nan­har­joit­ta­jan rekis­te­ris­sä suraa­vin toimintaoikeuksin:

y3 vähin­tään 3 kg kyl­mä­ai­net­ta sisäl­tä­vät jääh­dy­tys-, ilmas­toin­ti- ja läm­pö­pump­pu­lait­teet sekä ajo­neu­vo­jen ilmastointilaitteet
e3 alle 3 kg kyl­mä­ai­net­ta sisäl­tä­vät jääh­dy­tys-, ilmas­toin­ti- ja läm­pö­pump­pu­lait­teet sekä ajo­neu­vo­jen ilmastointilaitteet

Laa­duk­kaat BOSCH -lämpöpumput

Olem­me ser­ti­fioi­tu BOSCH – läm­pö­mes­ta­ri asennusliike.
Bosch Läm­pö­mes­ta­ril­ta saat lait­teel­le­si täy­den tur­van kuu­dek­si vuodeksi.

Maa­läm­pö­pum­put

Bosch Compress 7000 LWM

Bosch Compress 7000 LWM -maa­läm­pö­pump­pu sää­te­lee läm­mi­tys­te­ho­aan tar­peen mukaan ja sal­lii näin pie­nim­män mah­dol­li­sen ener­gian käy­tön vuo­de­na­jas­ta ja läm­pö­ti­las­ta riip­pu­mat­ta. Se on vii­mei­sin­tä tek­niik­kaa hyö­dyn­tä­vä maa­läm­pö­pump­pu­jen kuningas.

Bosch Compress 5000 LW/M

Bosch Compress 5000 LW/M -maa­läm­pö­pump­pu mukau­tuu tar­pei­sii­si kame­leon­tin tavoin. Uusin­ta tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­väl­lä maa­läm­pö­pum­pul­la saat mak­si­maa­lis­ta sääs­töä vai­vat­to­mas­ti. Mal­li sovel­tuu moni­puo­li­siin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin lat­tia­läm­mös­tä uima-altaan lämmittämiseen.

Ilma­ve­si­läm­pö­pum­put

Bosch Compress 6000 AW

Bosch Compress 6000 AW ilma-vesi­läm­pö­pump­pu tekee ener­gian sääs­tä­mi­ses­tä help­poa. Se hyö­dyn­tää ulkoil­man ener­gi­aa sisä­ti­lo­jen ja käyt­tö­ve­den läm­mit­tä­mi­seen. Riip­pu­mat­ta sii­tä, olet­ko raken­ta­mas­sa uut­ta taloa vai uudis­ta­mas­sa van­haa kiin­teis­töä, lyö­mä­tön ener­gia­te­hok­kuus ja ensi­luok­kai­nen käy­tän­nöl­li­syys teke­vät täs­tä inno­va­tii­vi­ses­ta ilma-vesi­läm­pö­pum­pus­ta erin­omai­sen valinnan.

Bosch Split

Bosch on edel­lä­kä­vi­jä myös tehok­kai­den ilma-vesi­läm­pö­pump­pu­jen suun­nit­te­lus­sa. Menes­tyk­sek­kään Compress 6000 AW:n rin­nal­le Bosch on tuo­nut split-tek­niik­kaan perus­tu­vat ilma­ve­si­läm­pö­pum­put. Bosch Split ilma-vesi­läm­pö­pump­pu­jen ulko­yk­si­kös­sä kier­tää ainoas­taan kyl­mä­ai­ne, jol­loin lait­teen jää­ty­mi­ses­tä ei tar­vit­se huo­leh­tia kovim­pien­kaan pak­kas­jak­so­jen aika­na. Nerok­kaan invert­te­rioh­jauk­sen ansios­ta pump­pu antaa teho­ja juu­ri oike­aan aikaan kun sitä tar­vit­set. Split sar­jaan kuu­luu kuusi eri­te­hois­ta mal­lia 8,6 kW:sta järe­ään 17,4 kW tehoi­seen saakka.

Ilma­läm­pö­pum­put

Bosch Compress 7000 AA

Compress 7000 AA -ilma­läm­pö­pump­pu on suun­ni­tel­tu poh­joi­sen vaa­ti­viin oloi­hin. Se tar­jo­aa ener­gia­kus­tan­nuk­sia ja ympä­ris­töä sääs­tä­vää tehok­kuut­ta. Tämä ilma­läm­pö­pump­pu on tar­koi­tet­tu ensi­si­jai­ses­ti läm­mi­tys­käyt­töön, mikä sel­vi­ää myös tyyp­pi­kil­ven ”HEAT­PUMP” tyy­pi­tyk­ses­tä. Ulko­yk­si­kön sula­tuk­ses­sa käy­te­tään kuu­ma­kaa­su­tek­niik­kaa. Toi­min­to pitää poh­ja­le­vyn läm­pi­mä­nä eikä säh­kö­vas­tus­ta tar­vi­ta, mikä sääs­tää energiaa.

Bosch Compress 5000 AA

Bosch Compress 5000 AA -ilma­läm­pö­pump­pu on erin­omai­nen inves­toin­ti suo­ra­säh­kö­läm­mit­tei­siin kotei­hin ja vapaa-ajan asun­toi­hin. Se on ener­gia­te­ho­kas, kes­tä­vä ja hil­jai­nen läm­pö­pump­pu. Yksin­ker­tai­sen asen­nuk­sen jäl­keen pää­set pait­si naut­ti­maan läm­pi­mäs­tä sisäil­mas­ta, myös sääs­tä­mään huo­mat­ta­vas­ti läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sis­sa­si. Ilma­läm­pö­pump­pu on suun­ni­tel­tu poh­joi­sen vaa­ti­viin oloi­hin, mut­ta sii­tä on iloa myös kesäi­sin, jol­loin voit vii­len­tää sisäil­man pum­pun avulla.