LVI –ura­koin­ti LVI- suunnittelu

 
Refe­rens­sit

AHS Tek­niik­ka Oy

AHS Tek­niik­ka Oy on limin­ka­lai­nen LVIA -yri­tys. Pal­ve­lui­him­me kuu­luu lvi -ura­koin­ti, läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien ura­koin­ti ja lvi -suun­nit­te­lu. Toi­mim­me koko Suo­men alueella.
Koh­de­ryh­mäm­me ovat raken­nus­liik­keet, talo­yh­tiöt, kun­nat ja muut ammattitilaajat.

Tavoit­teem­me on olla luo­tet­ta­va LVI –ura­koin­tiy­ri­tys, joka tekee sovi­tut asiat laa­duk­kaas­ti, kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti ja aika­tau­lus­sa. Mie­les­täm­me tavoi­te saa­vu­te­taan hyväl­lä suun­nit­te­lul­la, ammat­ti­tai­toi­sil­la asen­ta­jil­la, osaa­val­la työn­joh­dol­la ja kaik­kien rakennus/saneeraus -hank­kee­seen osal­lis­tu­vien sau­mat­to­mal­la yhteis­työl­lä. Panos­tam­me eri­tyi­ses­ti laadunvarmistukseen.

Yri­tyk­sem­me taus­tal­la on yhteen­sä yli 15 vuo­den koke­mus LVI- ja raken­nusa­las­ta uudis- ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen parissa.

 

AHS Tek­niik­ka Oy on yksi­tyi­so­mis­tei­nen yhtiö, jon­ka toi­min­taa ohjaa yrit­tä­jän vas­tuu. Yrit­tä­jän vas­tuu tar­koit­taa meil­le sitä, että hoi­dam­me vel­voit­teem­me kaik­kia sidos­ryh­miä (asiak­kai­ta, työn­te­ki­jöi­tä, yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ja yhteis­kun­taa) koh­taan suo­ra­sel­käi­sel­lä ja kes­tä­väl­lä tavalla.